fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

OLA става на 10!

ПРАВИЛА

 

Период 11.07 – 13.07.2018 г.

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

  1. Организатор на Играта е Ola Taste of MED, търговска марка на Зебрано EООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Ян Палах 10, наричано по-нататък Организатор.

 

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://www.ola-bg.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.ola-bg.com/

 

  1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

  1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Зебрано EООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

  1. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията се провежда едновременно във всички обекти на  OLA – taste of Med на територията на Република България.

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията започва на 11.07.2018 и ще продължи до 13.07.2018 включително или до изчерпване на скреч картите и/или наградите в съответния обект.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Играта се организира на място в обектите на Ola – Taste of Med. Участието в промоцията е обвързано с покупка!

 

В играта със скреч-карти участват всички касови бонове за покупки на стойност минимум 10 лв.

 

Желаещите да участват в Промоцията трябва да похапнат в обект на OLA – taste of Med на стойност минимум 10 лв. Съответният клиент получава веднага на касата в магазина, в който прави покупката, скреч-карта за участие в промоцията.

Всяка скреч-карта печели една от предвидените награди.

 

След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч-картата, клиентът ще види коя е наградата, която печели.

За да може да получи наградата, той трябва да предаде картата на касиера, както и да покаже касовата бележка на стойност 10 и повече лева, срещу което ще получи веднага на място своя подарък.

Всеки клиент е длъжен да запази своята касова бележка и да я покаже на касиера при получаването на наградата си.

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 700 бр.

 

Наградите са:

–          190 бр. маслинови дъски

–          415 бр. ваучери за безплатен десерт + кафе/чай

–          95 бр. празнични кутийки с бонбон

 

Ваучерът за десерт + кафе/чай включва всички десерти, като тези на грамаж имат стандартна порция от 100 г + 1 брой кафе или чай. Талонът е валиден до 15 август 2018г.

 

Наградите ще се получават веднага единствено и само на каса в обекта, където е направена покупката.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.

 

Всеки клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано с реализирането на нова сметка от минимум 10 лева.

 

За всяка еднократна /на един касов бон/ покупка за минимум 10 лева, направена в обектите на OLA – taste of Med в посочения период на Промоцията клиентът получава една скреч карта.

 

С една покупка /на един касов бон/  за минимум 10 лева не може да се участва два пъти.

 

Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всяко участие, което според него не отговаря на условията на Играта по своя преценка, без да дължи обяснение за това.

 

Наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

 

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

 

Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

 

Информация за промоцията, въпроси и оплаквания може да бъдат поискани и подавани на имейл office@ola-bg.com.

 

При евентуално възникнали оплаквания или спорове между Организатора на играта и участници в нея същите се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

 

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/предоставянето и/или ползването на наградата.

 

Промоцията се организира от Зебрано EООД на територията на Република България. Зебрано EООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 11.7.2018 г.

Промяната се обявява в официалните правила.