fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Направи сладка изненада!

Кампанията се провежда в периода 15.2.2018 г. – 28.2.2018 г.

 

Ето и пълните правила на играта:

 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

 1. Организатор на Играта е Ola Taste of MED, търговска марка на Зебрано EООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Ян Палах 10, наричано по-нататък Организатор.

 

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://www.ola-bg.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.ola-bg.com/

 

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни и на фейсбук страницата – https://goo.gl/AwQgUg

 

 1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Зебрано EООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 1. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

 1. Играта се организира и провежда в периода между 15.2.2018 г. – 28.2.2018 г. само на територията на Република България. Зебрано EООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 15.2.2018 г.

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 

Играта се организира на място в обектите на Ola – Taste of Med.

 

В играта участват всички касови бонове за покупки на стойност минимум 5 лв. с включен продукт на Coca Cola и посочени валидни данни за контакт – име, телефон и електронна поща.

 

За да вземе участие в томболата, участникът трябва да:

 

 1. Реализира сметка за минимум 5 лв. (с включен продукт на Coca Cola) в обектите на Olа

 

 1. Да изиска своя касов бон и да попълне върху него своите имена, телефон и имейл.

 

 1. Да пусне своя касов бон в предназначената за това кутия

 

Всички участници, включили се в играта ще участват в томбола за една от предвидените награди.

 

Всеки клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано с попълване на нова касова бележка за сметка, която отговаря на правилата за участие.

 

 1. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и всяка регистрация, която според него не отговаря на условията на Играта по своя преценка, без да дължи обяснение за това.

 

Награди:

След края на играта ще бъдат дадени 8 (осем) награди, спечелени на лотариен принцип. Наградите са:

– 8 награди – специална торта OLA

 

 1. Наградите от Промоцията ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в рамките на 10 (десет) работни дни след края на Промоцията. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Ola. Tе ще трябва да изпратят трите си имена, както и информация за това от кой обект на Ola искат да получат наградата си на лично съобщение във фейсбук в срок от 10 работни дни след обявяването им. Ако спечелилите не потвърдят в този срок, губят право да получат наградата си.

 

 1. Наградите ще могат да бъдат взети на място от обектите на Ola в рамките на 10 дни след получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на информация за обекта, от който искат да вземат наградата си. След изтичане на този срок, спечелилият губи право да получи наградата си.

 

 1. Наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

 

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

 

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Включвайки се в настоящата Промоция, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Зебрано EООД, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

 

 1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

 

 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

 1. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/предоставянето и/или ползването на наградата.

 

 1. Промоцията се организира от Зебрано EООД на територията на Република България. Зебрано EООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 15.2.2017 г.

Промяната се обявява в официалните правила.