fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Спечели награди с OLA и Coca-Cola

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кока Кола и Ола – Коледна промоция 2022

НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Кока Кола и Ола – Коледна промоция 2022“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от Зебрано ЕООД – Организатор с партньорството на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК).

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: https://ola-bg.com и https://www.facebook.com/OLA.Taste.of.MED за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта:

https://www.facebook.com/OLA.Taste.of.MED

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Ола, подробно описани  по-долу:

1. OLA – Mall Varnaбул.Вл. Варненчик 186 ет.3 *Варна

2. OLA – GM Varnaул.Андрей Сахаров 2 ет.2 *Варна

3. OLA – GM Burgasул.Янко Комитов 6 ет.2 *Бургас

4. OLA – BG Mallбул. България 69 ет.3 *София

5. OLA – CCS бул. Арсеналски 2 ет.3 *София

6. OLA – SCSбул. Ситняково 48 ет.1 *София

7. OLA – SACбул.Хр. Колумб 64 *София

8. OLA – The Mallбул. Цариградско шосе  115  *София

9. OLA – RINGбул. Околовръстен път 214 *София

10. OLA – Paradiseбул. Черни връх 100 *София

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на организатора на промоцията и неговите партньори, свързани с промоцията.

Чрез участието си в играта декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията  се провежда в периода: от 02.11.2022г. до 15.12.2022.

6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. Участващите опаковки на “продукти на Coca Cola” са Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar, Coca-Cola No Sugar Lemon, Fanta и Sprite в опаковки от 500 ML.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една от общо 2 от следните награди:

-Мултикукър Bosch MUC22B42RU

-Кухненски робот Philips HR7530/10

.

Наградата е на стойност над 100 лв без ДДС.

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на храна и Coca-Cola 500ml на стойност над 15 лв. от участващ обект.

8.2. За всяка закупена комбинация по т. 8.1, потребителят ще има право да получи на място от същия обект един брой талон, с който да участва в томболата.

8.3. За спечелване на награди, описани в т. 7.1., е необходимо участникът да попълни талона, получен в обекта (име и фамилия, телефонен номер и и-мейл адрес за контакт, като и-мейл адресът не е задължителен компонент). След това да пусне талона в предвидената за промоцията затворена кутия, поставена в обекта. Организаторът и партньорите му носят отговорност за предоставените по силата на тези правила данни.

8.4. След края на промоцията от всички, които са заявили с попълване на предоставения талон, учстието си в промоцията, Организаторът ще изтегли на чрез томбола на произволен принцип петима печеливши.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 19.12.2022 и обявени на https://ola-bg.com и https://www.facebook.com/OLA.Taste.of.MED до няколко дни след тегленето, като същите ще бъдат информирани, че печелят и чрез обаждане и e-mail на предоставените телефонен номер и електронна поща за контакт. Ще бъдат направени 5 опита за контакт по телефона и ще получат съобщение на електронната поща, ако е предоставена такава. Участниците трябва да отговорят на съобщението/обаждането като посочат в кой от обектите искат да получат наградата си. Участникът ще получи потвърждение от Организатора по телефона, предоставен за връзка и идентификация. След като бъде уточнена дата и обект за получаване на наградата, печелившият трябва да се яви на посочената дата в обекта, за да получи лично наградата си, като същият ще бъде помолен да се идентифицира.

8.5. Награди, които не са получени от победителя в рамките посочения ден и място, ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител, който ще бъде изтеглен и обявен допълнително. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД с цел изпълнение на законовото им задължение да декларират наградата съгласно описаното в т. 7.2 от настоящите правила. „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

8.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.2. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в част 7 от Официалните правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

9.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се свърже с Ola на посочения сайт, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента заявки за участие, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

•           Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

•           Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

•           Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

•           Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

•           Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

•           Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

•           Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

•           Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: Варна, бул. Ян Палах 10, Палах Център, ет.2, офис ОЛА, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефон +359 52 685 585

Предоставените от участниците лични данни са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация за участие, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата;

  • за данъчви цели съгласно бългаското законодателство.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организатора и на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Организатора и ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Организатора (напр. подизпълнители), (в) други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът и ККХБК ще съхраняват личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на спечелена награда в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, телефонен номер, e-mail адрес.

13.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.